Shelter (for Gyumri Biennial, 2000)
 Shelter (for Gyumri Biennial, 2000)
 Shelter (for Gyumri Biennial, 2000)
 Shelter (for Gyumri Biennial, 2000)
 Shelter (for Gyumri Biennial, 2000)
 Shelter (for Gyumri Biennial, 2000)
 Shelter (for Gyumri Biennial, 2000)